Publications

  • Photo: FES Kosovo

Latest Publications

Close to the EU, far from the citizens

the Kosovo-Serbia dialogue = Larg qytetarit afër BE-së
Prishtina, 2013

Go to Publication (4 MB, PDF-Files)


Musliu, Betim; Gashi, Adem

Krimi i organizuar në zgjedhje

analizë e politikës së ndjekjes dhe dënimeve
Prishtina, 2013

Download publication (1,5 MB PDF-File)


Rinia e Kosovës

me syte nga e ardhmja me kembe ne tradita ; hulumtim 2012
Prishtina, 2013

Download publication (3,7 MB PDF-File)


Studija o mladima na Kosovu

pogled unapred, utemeljen u tradiciji ; istraživanje 2012
Prishtina, 2013

Download publication (3,7 MB PDF-File)


Musliu, Betim; Gashi, Adem

Organized crime in election process

an analysis of prosecution and adjudication policy
Prishtina, 2013

Download publication (1,9 MB PDF-File)


Kallaba, Pëllumb; Ferati, Violeta

Mapping the UNSCR 1244 legacy in post-independence Kosovo

between contestation and recognition
Prishtina, 2013

Download publication (890 KB, PDF-File)


Tahiri, Besnik

Decentralizimi - një peshë e rëndë për ta realizuar

pëerpjekjekt për të lëvizur nga konsolidimi i demokracisë lokale në ofrim më të mirë të shërbimeve ; rasti i Kosovës
Prishtina, 2013

Download publication (2,3 MB PDF-File)


Tahiri, Besnik

Decentralization - a heavy weight to be carried out

struggling to move from consolidation of local democracy to better service delivery ; the case of Kosovo
Prishtina, 2013

Download publication (2,4 MB PDF-File)


Qasja alternative për energjinë

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 12 S. = 2,8 MB PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Download publication (2,8 MB PDF-File)


An alternative approach for energy

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 12 S. = 2,8 MB PDF-File. - (Briefing paper
Prishtinan, 2013

Download publication (2,8 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38221 108 / 109
info(at)fes-kosovo.org


  • 07.06.2018 | Event, Događaj, Ngjarje

    Political Academy

  • 04.06.2018 | Event

    Narrative Report on the Kosovo Youth Congress

  • 23.05.18 - 23.05.18 - Emerald Hotel | Event

    National Congress - The Kosovo We Want!

back to top