Publications

 • Photo: FES Kosovo

Latest Publications

"Lënda jonë e parë është arsimi - për një arsim profesional modern"

Prishtina, 2019

Download publication (62 MB, PDF-File)


"Our raw material is education - for a modern vocational education"

Prishtina, 2019

Download publication (62 MB, PDF-File)


"Naša sirovina se zove obrazovanje - za moderno stručno usavršavanje"

Prishtina, 2019

Download publication (62 MB, PDF-File)


"Unser Rohstoff heißt Bildung - für eine moderne Berufsausbildung"

Prishtina, 2019

Download publication (62 MB, PDF-File)


Hantke, Frank

Some thoughts: Civil society <-> democracy <-> civili society organizations (NGOs)

Prishtina, 2019

Download publication (610 KB, PDF-File)


Hantke, Frank

Disa mendime: Shoqëria civile <-> demokracia <-> organizatat e shoqërisë civile (NGOs)

Prishtina, 2019

Download publication (620 KB, PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Social security - economic development - decent work and life
Prishtina, 2019

Download publication (4,3 MB PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Siguri sociale - zhvillim ekonomik - punë dhe jetë e dinjititetshme
Prishtina, 2019

Download publication (4,2 MB PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Socijalna sigurnost - ekonomski razvoj - dostojanstven rad i život
Prishtina, 2019

Download publication (4,4 MB PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Youth study Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Download publication (590 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


 • 07.12.2019 | Event

  Public consultations on Municipal Acts consider Citizens as Stakeholders in the Local Decision-making

 • 25.11.2019 | Event

  Strategic planning workshop for National Youth Congress 2020

 • 24.09.2019 | Event

  2nd National Youth Congress

  Under the motto “The Future has a Voice, Share Yours!” The National Youth Congress of Kosovo with the support from Friedrich-Ebert Foundation (FES),...

  more

back to top