Publications

 • Photo: FES Kosovo

Latest Publications

Hantke, Frank

Some thoughts: Civil society <-> democracy <-> civili society organizations (NGOs)

Prishtina, 2019

Download publication (610 KB, PDF-File)


Hantke, Frank

Disa mendime: Shoqëria civile <-> demokracia <-> organizatat e shoqërisë civile (NGOs)

Prishtina, 2019

Download publication (620 KB, PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Social security - economic development - decent work and life
Prishtina, 2019

Download publication (4,3 MB PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Siguri sociale - zhvillim ekonomik - punë dhe jetë e dinjititetshme
Prishtina, 2019

Download publication (4,2 MB PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Socijalna sigurnost - ekonomski razvoj - dostojanstven rad i život
Prishtina, 2019

Download publication (4,4 MB PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Youth study Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Download publication (590 KB, PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Studimi për rininë - Kosovë 2018/2019

Berlin, 2019

Download publication (560 KB, PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Studija o mladima Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Download publication (560 KB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analysis of Kosovo's education system

Prishtina, 2019

Download publication (14 MB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analiza kosovskog obrazovnog sistema

Prishtina, 2019

Download publication (7 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


 • 24.09.2019 | Event

  2nd National Youth Congress

  Under the motto “The Future has a Voice, Share Yours!” The National Youth Congress of Kosovo with the support from Friedrich-Ebert Foundation (FES),...

  more

 • 28.06.2019 | Event

  Political Academy 2019

 • 14.06.2019 | Event

  2nd National Congress – Kosovo We Want!

  Social Security – Economic Development – Decent Work and Life

  more

back to top